شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ از عارفى پرسيدند : از اين همه دعا به درگاه خداوند ، چه بدست آورده اي!!؟ جواب داد : هيچ ! اما ، بعضي چيزها را از دست داده ام ! خشم ، نگراني، اضطراب ، افسردگي ، احساس عدم امنيت ، ترس از پيري و مرگ. هميشه با بدست آوردن نيست که حالمان خوب ميشود گاهي با از دست دادنها ، خيال آسوده تري داريم@};-
ساعت ویکتوریا
تاپروانه شدن"""
رتبه 0
0 برگزیده
102 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تاپروانه شدن""" عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top