شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خودشناسي،قدم اول عاشق شدن است ..واي بريوسف اگرناززليخابکشد....عقل يکدل شده باعشق ،فقط ميترسم....هم به حاشابکشد ،هم به تماشا.... فاضل نظري
mp3 player شوکر
تاپروانه شدن"""
رتبه 0
0 برگزیده
102 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تاپروانه شدن""" عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top