شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اي دل گرمي عالم...نمي دانم چه گرمي کرده اي بادل...نهان ازمن...که تاغافل شوم ازوي....دوان سوي تومي آيد!
حکيم شفائي اصفهاني
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
تاپروانه شدن"""
رتبه 0
0 برگزیده
102 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تاپروانه شدن""" عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top